In het kader van onze vereniging verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Christelijke Muziekvereniging De Bergklanken, KvK nr. 40047136

De Bergklanken verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Persoonsgegevens

De Bergklanken verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens leden en donateurs;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers leden;
 • Geboortedatum leden;
 • Gegevens m.b.t lidmaatschap: naam aantal jaren lid, muziekinstrument leden en oud-leden
 • Betaling contributie leden;
 • Foto’s;
 • Contractgegevens muzikale leiding;
 • Inhoud communicatie.

Doeleinden

De Bergklanken verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Communicatie met leden aangaande activiteiten muziek vereniging;
 • Jaarlijks vaststellen jubilarissen;
 • Communicatie met muziekdocenten aangaande muzieklessen;
 • Het innen van contributie;
 • Het innen van donateursgelden;
 • Het uitvoeren van contracten;
 • Het opstellen van jaarverslagen en begroting;
 • Het voeren van PR en informeren publiek over activiteiten van de vereniging;
 • Verenigingsarchief.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens, omdat De Bergklanken hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het zijn van een vereniging en het uitvoeren van verenigingsactiviteiten;
 • Het uitvoeren van contracten/overeenkomsten.

Verstrekking aan derden

In het kader van muzieklessenkan De Bergklanken persoonsgegevens uitwisselen. De Bergklanken kan hiervoor naam, telefoon en e-mail verstrekken aan de muziekdocent ten behoeven van communicatie en afstemming voor de muziekles tussen muziek docent en betreffend lid. Deze derden (muziekdocenten) mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hier genoemde doeleinden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

De Bergklanken zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat De Bergklanken zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft De Bergklanken passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten

U heeft het recht om De Bergklanken een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u De Bergklanken verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s op de website of facebook van De Bergklanken, dan kunt u dit aangeven.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Secretariaat De Bergklanken

secretaris@debergklanken.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Bergklanken, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

De Bergklanken kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.